PLANOVI GENERALNE REGULACIJE U PROCEDURI

pgr9 za sajt

PGR 2 - „CENTAR - ZAPAD“ u Leskovcu 
Obuhvata građevinske blokove 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 29 u Leskovcu, u površini od 51,44ha.
Opis granice obuhvata PGR-a 2 počinje u zamišljenoj tački na raskrsnici - tromeđi ulica: Stanoja Glavaša, Prvomajske i Đure Salaja. Od ove tačke polazi zapadna granica i kreće se ka severu osovinom ulice Đure Salaja do osovine ulice Dubočice, zatim se lomi ka istoku. Severna granica kreće se osovinom ulice Dubočice do osovine ulice Južnomoravskih brigada i lomi ka jugu. Istočna granica se kreće osovinom ulice Južnomoravskih brigada, ka jugu do ulice Veterničke, lomi se ka istoku i produžava osovinom ulice Veterničke do reke Veternice, zatim istočna granica se dalje kreće duž reke Veternice sredinom korita do mosta, koji spaja ulicu Miloša Obilića i Doktora Kašikovića, lomi se prema zapadu i južna granica nastavlja osovinom ulice Miloša Obilića, osovinom ulice Rada Svilara, zatim produžava osovinom ulice Prvomajske do početne zamišljene tačke i zaokružuje prostor u celinu.
Plan je urađen od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, na javnom uvidu je u trajanju od 30 dana, počev od 31.oktobra 2015.god. 
U periodu javnog uvida Plan je izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i komunalno-stambene poslove grada Leskovca. Sva pravna i fizička lica za vreme trajanja javnog uvida, imaju prava da dostave primedbe i sugestije na predloženo plansko rešenje, svakog radnogdana u intervalu od 8 do 14 časova svakog radnog dana.
Tekstualni deo plana preuzeti ovde.
Plan namena površina preuzeti ovde.

PGR 6  - „DUBOČICA“ u Leskovcu 
Obuhvata građevinske blokove 30, 31, 46 i 47 i deo bloka 73 u Leskovcu, u površini od 61.82ha.
Granica Plana predstavlja na zapadu osovina starog Hisarskog kanala, od bojničkog puta do trase Bulevara Nikole Pašića, na severu od Hisarskog kanala(stari) trasa Bulevara Nikole Pašića, zatim ulica Svetozara Miletića, ulica Južnomoravskih brigada, trasa Bulevara Nikole Pašića do reke Veternice. Osovina reke Veternice je istočna granica plana, od tranzita do ulice Veterničke, zatim nastavlja ulicama Veternička, Južnomoravskih brigada, Dubočica, Đure Salaja do ulice Prvomajske. Južna granica ide duž regulacije ulice Prvomajske do starog Hisarskog kanala. 
Plan je urađen od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, na javnom uvidu je u trajanju od 30 dana, počev od 31.oktobra 2015.god. 
U periodu javnog uvida Plan je izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i komunalno-stambene poslove grada Leskovca. Sva pravna i fizička lica za vreme trajanja javnog uvida, imaju prava da dostave primedbe i sugestije na predloženo plansko rešenje, svakog radnogdana u intervalu od 8 do 14 časova svakog radnog dana.
Tekstualni deo plana preuzeti ovde.
Plan namena površina preuzeti ovde.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada