PLAN GENERALNE REGULACIJE U PRIMENI

pgr3 1

 PLAN GENERALNE REGULACIJE 18 - „Bratmilovce“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)

Obuhvata građevinske blokove 92, 93 i delovi blokova 58, 88, 90, 91 i 95 u Leskovcu, površine oko 184 ha.
Prema podelom iz GUP-a Leskovca od 2010.-2020.godine, predstavlja prigradsko naselje i nalazi se u delu PC IV – PRIGRADSKA NASELJA, podcelina IVv – Bratmilovce.
Granicu Plana predstavlja sa zapadne strane regulisano korito kanala Bare, granica građevinskog područja naselja sa severne i istočne strane, i na jugu granica PGR-e 9 i granica građevinskog područja.
Tekstualni deo plana preuzeti ovde.
Plan namena površina preuzeti ovde.
Urbanističku regulaciju preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 17 - „Bobište“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)

 Obuhvata građevinske blokove 87, 88, 89, 90 i 91 u Leskovcu, površine oko 565 ha.

Prema podelom iz GUP-a Leskovca od 2010.-2020.godine, predstavlja prigradsko naselje i nalazi se u delu PC IV – PRIGRADSKA NASELJA, podcelina IVb – Bobište.
Granicu Plana predstavlja na zapadu državni put IIa reda 258, na severu reka Veternica, na istoku granica obuhvata i granica građevinskog područja i granica građevinskog područja naseljenog mesta Bobište na jugu.

Tekstualni deo plana preuzeti ovde.
Plan namena površina preuzeti ovde.
Plan regulacije preuzeti ovde.

 PLAN GENERALNE REGULACIJE 2 - „Centar - zapad“ u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 31/15)

Obuhvata građevinske Blokove 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 29 u Leskovcu i prema postavkama GUP-a Leskovca od 2010. do 2020.godine, predstavlja deo prostorno funkcionalnih celina - PC-I – ŠIRI CENTAR.
Granicom Plana obuhvaćene su katastarske parcele odnosno njihovi delovi u KO Leskovac.
Ukupna površina prostora obuhvata plana iznosi P=51,44ha od čega je ceo prostor građevinsko zemljište u okviru građevinskog područja, a samo deo površine zemljište van građevinskog područja - vodno zemljište.
Tekstualni deo plana preuzeti ovde.
Plan namena površina preuzeti ovde.
Urbanističku regulaciju i ograničenja preuzeti ovde.
Plan sprovođenja preuzeti ovde.
PLAN GENERALNE REGULACIJE 6 - „Dubočica“ u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 31/15)
Obuhvata građevinske blokove 30, 31, 46 i 47 i deo bloka 73 u Leskovcu. Prema postavkama GUP-a Leskovca od 2010.-2020.godine, predstavlja deo podceline šireg gradskog centra, i nalazi se u PC-Ib- ŠIRI CENTAR. Zauzima površinu od 61,82ha.
Celokupni obuhvat Plana predstavlja građevinsko područje, gde je obuhvaćeno građevinsko i vodno zemljište.
Tekstualni deo plana preuzeti ovde.
Plan namena površina preuzeti ovde.
Urbanističku regulaciju preuzeti ovde.
Plan sprovođenja preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 12 -„Vaskovo naselje“ u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 26/15)

Tekstualni deo plana preuzeti ovde.
Plan namena površina preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 19 – „Donje Sinkovce“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)

 Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

 Grafički prilog Plan namene površina možete preuzeti ovde.

 PLAN GENERALNE REGULACIJE 8 – „Njegoševa“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)

 Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

 Grafički prilog Plan namene površina možete preuzeti ovde.

 PLAN GENERALNE REGULACIJE 9-"Bunibrodske livade" (Službeni glasnik grada Leskovca 11/15) 

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan namene površina možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 11 (Službeni glasnik grada Leskovca 23/14)

Područje Plana generalne regulacije 11 na građevinskom području GUP-a Leskovca obuhvata građevinske blokove 45, 69, 70 i 71 u Leskovcu i obuhvata površinu od 113,15 ha.
Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Plan namene površina možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 1 - „UŽI GRADSKI CENTAR“ (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)

Plan generalne regulacije 1 za građevinsko područje GUP-a Leskovca -„Uži gradski centar“, za blokove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i južni deo bloka 34.
Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan namene površina možete preuzeti ovde.
PLAN GENERALNE REGULACIJE 4 , „CENTAR JUG“  (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)
Teritorija obuhvaćena Planom generalne regulacije 4 , „CENTAR JUG“ na građevinskom području GUP-a Leskovca obuhvata prostor površine oko 133,89 ha i to osam građevinska bloka i to: 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37 i 38.
Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.
Plan namene površina možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 3 -„CENTAR - SEVER“ (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)

Granicom plana obuhvaćeno je područje građevinskih blokova  22, 23, 24, 32, 33 i severnog dela bloka 34  u Leskovcu. U okvirima granice je građevinsko i vodno zemljište. Plan obuhvata katastarske parcele u KO Leskovac. Pretežna namena prostora je individualno stanovanje, u određenoj meri je planski usmeravan, a većim delom realizovan i izgrađen.  Površina plana je 61,03 ha.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde

Plan postojeće namene površina možete preuzeti ovde

Plan planirane namene površina možete preuzeti ovde.

Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.

Plan sprovođenja možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO BRESTOVAC (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)

Najveći deo prostornog obuhvata plana je izgrađen tako što se naselje formiralo prvo linijski duž trasa državnih puteva /Leskovac-Niš i Leskovac-Bojnik/ koji ga presecaju, a zatim i duž saobraćajnica formiranih u okviru tkiva samog naselja dajući formu naselju tako da su pojedini prostori u dubini blokova ostajali zarobljeni –bez prilaza, pa su ostali neizgrađeni. Bežeći od koridora železničke pruge Beograd-Skoplje naselje se prostorno razvlačilao na istok prema koridoru autoputa E-75, tako da je njegova forma nepravilnog oblika. Jasno je definisan centar naselja u okviru koga su zastupljene sve namene od javnog značaja. Imajući u vidu da se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom, dominantan oblik gradnje su porodični, slobodostojeći objekti pretežne spratnosti P+1 (prizemlje+jedan sprat) na spstvenim parcelama nepravilnog, izduženog oblika. Kompleksi u radnoj zoni koja je zapuštena i devastirana su formirani u paviljonskom tipu, sem kompleksa „Tami-trejd“ koji je u funkciji. Radna zona je formirana u neposrednoj blizini petlje „Brestovac“ preko koje je omogućen direkni pristup naselju sa autoputa E-75 kao i na izlazu iz Brestovca prema Nišu, duž državnog puta. Saobraćajna mreža je u velikoj meri realizovana dok je infrastrukturna opremljenost delimična jer naselje nije povezano sa centralnim sistemom vodosnadbevanja grada Leskovca –vodosistem Barje, niti je izgrađen kanalizacioni sistem. Predviđeno je unapređivanje postojećih i realizacija planiranih namena u planskom području radi postizanja prostornog sklada implementacijom planskog rešenja kojim su definisani ciljevi: Unapređenja već definisanih fizičkih struktura njihovom rekonstrukcijom i nadgradnjom; Stvaranje kvalitetnijih uslova života izgradnjom nedostajuć komunalnih sadržaja; Podizanja nivoa infrastrukturne opremljenosti;Transformacija urbanističkih celina i kompleksa prema savremenim potrebama; Podizanja ekonomske moći razvojem rade zone; Unapređenja ukupne strukture funkcija, sadržaja i javnih prostora i površina,  u skladu sa realnim razvojnim trendovima, potrebama ali i mogućnostima grada i okruženja. Obezbeđenja atraktivnog rešenja oblikovanjem, uređenjem i multifunkcionalnim korišćenjem funkcionalne i prostorne celine planskog područja opremanjem poslovnim, komercijalnim i drugim sadržajima.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.
Plan namene površina možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 5 ZA GRAĐEVINSKO PODRUČJE GUP - A LESKOVCA -"HISAR" (Službeni glasnik grada Leskovca 21/13)

Granicom plana obuhvaćeno je područje građevinskih blokova  39, 40, 41, 42, 43, 44 i 68 u Leskovcu. U okvirima granice je građevinsko, poljoprivredno –na čijem su delu prisutne grupacije vikend objekata, šumsko i vodno zemljište. Plan obuhvata delove 3 katastarske opštine i to: Leskovac, Donje Sinkovce i Donja Jajina. Celokupni obuhvat specifičan je po raznovrsnoj nameni, sastavu tla, konfiguraciji terena, nasleđenim problemima kao i po svom položaju -predstavlja širu zonu centra.  Površina plana je 363,78 ha.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površina možete preuzeti ovde.

Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.

Plan sprovođenja možete preuzeti ovde.

IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE 16 NA GRAĐEVINSKOM PODRUČJU GUP – A LESKOVCA –"Nevena – Zelena zona" u delu kružne raskrsnice "na državnom putu I reda М-1, Niš-Leskovac-Vranje od km 848+737,65 do km 849+296,94"  (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)

Granicom plana obuhvaćene su katastarske parcele KO Leskovac i KO Vinarce. Planskim rešenjem vrši se izmena trase saobraćajnice, data Planom generalne regulacije 16 i definiše nova geometrija saobraćajnice u zoni kružne raskrsnice – koja predstavlja prilaz planiranoj industrijskoj -"zelenoj zoni". Površina obuhvata plana iznosi oko 3,45 ha.
Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.
Plan namene površina možete preuzeti ovde.
Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 13 „Naselje preko puta veterinarske stanice“ (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)

Granicom plana obuhvaćen je deo područja prostorno funkcionalne celine ŠIRA GRADSKA ZONA – građevinski blokovi 48, 49, 74, 75, 76 i 80 i delovi građevinskih blokova 47, 30 i 31.  Obuhvaćene katastarske parcele pripadaju KO Leskovac i KO Donje Stopanje. U okviru granice plana je građevinsko, poljoprivredno i vodno zemljište (deo "Hisarskog jarka" i deo rečnog korita reke Veternice).  Planskim rešenjem: definišu se uslovi za izgradnju novih objekata I formiranje planiranih namena, kao i za obnovu i unapređenje postojećih (već formiranih namena); saniraju se spontano nastale celine i zaokružuje ivično područje naselja. Ukupna površina obuhvata plana iznosi oko 127,97 ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Grafički prilog sa prikazom granice obuhvata i planiranih namena prostora Plana generalne regulacije 13 možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 7 „Moravska“ (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)

Granicom plana obuhvaćen je deo područja prostorno funkcionalne celine RADNA ZONA– građevinski blokovi 55, 56, 57 i 58.  Sve katastarske parcele pripadaju KO Leskovac i građevinskom području GUP-a Leskovca. Planskim rešenjem unapređuju se, recikliraju i dograđuju prisutne javne funkcije, saobraćajna i ostala infrastruktura, kao i objekti i površine  u okviru ostalih namena. Ukupna površina obuhvata plana iznosi oko 87,03 ha.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Grafički prilog sa prikazom granice obuhvata i planiranih namena prostora Plana generalne regulacije 7 možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 14 - „Čifluk Mira“ (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)

Granicom plana obuhvaćeno je područje građevinskih blokova 81, 82 i 83. U okvirima granice plana je građevinsko, poljoprivredno i vodno zemljište. Obuhvaćene katastarske parcele i njihovi delovi pripadaju KO Leskovac, KO Vinarce i KO Donje Stopanje. Prostor karakteriše prisustvo železničkog koridora, državnog puta II reda br.132, bunara u rezervi severnog izvorišta vodosnabdevanja, kompleksa poljoprivredne škole, neperspektivnih kompleksa posebne namene i dr. Površina obuhvata je 454,18 ha.

Grafički prilog sa prikazom granice obuhvata i planiranih namena prostora Plana generalne regulacije 14 možete preuzeti ovde.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde

PLAN GENERALNE REGULACIJE 15 - „Leteks“ (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)

Granicom plana obuhvaćeno je područje građevinskih blokova 50, 51, 52 i 84 u Leskovcu. U okvirima granice je građevinsko i vodno zemljište (reka Veternica). Na području plana dominantne funkcije su stanovanje i privređivanje/ severna radna (industrijska) zona. Granicom Plana obuhvaćene su katastarske parcele odnosno njihovi delovi u K.O.Leskovac. Površina obuhvata je 106,28ha.

Grafički prilog sa prikazom granice obuhvata i planiranih namena prostora Plana generalne regulacije 15 možete preuzeti ovde.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 10 – „Slavko Zlatanović - Ohridsko - Zdravlje“ (Službeni glasnik grada Leskovca 9/12)

Granicom plana obuhvaćeno je područje šire gradske zone – građevinski blokovi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67, poljoprivredno zemljište (van građevinskog područja) i vodno (bilansirano najvećim delom u okviru građevinskog područja). Na delu obuhvata je zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja – bunara u rezervi. Južno (staro) izvorište je pre puštanja u rad vodosistema "Barje", bilo jedno od dva izvora vodosnabdevanja Leskovca vodom za piće. Ukupna površina obuhvata iznosi oko 542,15 ha

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površine možete preuzeti ovde.

PLAN GENERALNE REGULACIJE 16 – „Nevena - Zelena zona“ (Službeni glasnik grada Leskovca 9/12)

Granicom plana obuhvaćeno je područje radne zone – građevinski blokovi 54, 85 i 86, poljoprivredno zemljište (van građevinskog područja) i vodno zemljište. Deo prostornog obuhvata plana zahvata širu zonu sanitarne zaštite severnog podzemnog izvorišta voda, koje se koriste u sistemu vodosnadbevanja Leskovca. Ukupna površina obuhvata iznosi oko 429,15 ha. Granicom Plana obuhvaćene su katastarske parcele odnosno njihovi delovi u K.O.Leskovac i K.O.Vinarce.

Tekstualni deo Plana možete preuzeti ovde.

Plan namene površine možete preuzeti ovde.

 

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada