GENERALNI URBANISTIČKI PLAN

gup deo1

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalni urbanistički plan se donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30.000 stanovnika.

Generalni urbanistički plan sadrži naročito:

1) granicu plana i obuhvat građevinskog područja;

2) granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje;

3) generalnu namenu površina koje su pretežno planirane u građevinskom području, na nivou urbanističkih zona;

4) generalne pravce i koridore za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu.

gup deo1

Generalni urbanistički plan se donosi kao strateški razvojni plan, sa opštim elementima prostornog razvoja. Generalni urbanistički plan se donosi za naseljeno mesto koje je sedište jedinice lokalne samouprave, koje ima preko 30.000 stanovnika.

Generalni urbanistički plan sadrži naročito:

1) granicu plana i obuhvat građevinskog područja;

2) granice obuhvata planova generalne regulacije za celo građevinsko područje;

3) generalnu namenu površina koje su pretežno planirane u građevinskom području, na nivou urbanističkih zona;

4) generalne pravce i koridore za saobraćajnu, energetsku, vodoprivrednu, komunalnu i drugu infrastrukturu.

HRONOLOGIJA GENERALNIH PLANOVA LESKOVCA - TRADICIJA DUGA 60 GODINA

gup 1948Urbanistički zavod NR Srbije sa sedištem u Beogradu, 1948. godine je uradio prvi GUP za Leskovac. Nosilac Plana je bio arh. Ratomir Bogojević.  Železnička pruga predstavlja istočnu granicu, tranzit je povučen kao beskonačna prava, a Bulevar se uliva u Bojnički put. Povučena je ortogonalna saobraćajna mreža, sa „ubeđenjem“ da se grad u prošlosti razvijao „spontano“ (što će se pokazati neosnovanim), primenjen je princip „totalne rekonstrukcije“, negirajući nasleđenu uličnu mrežu. Plan je „obuhvatao“ period od 30 godina, 1946.-1976.god.

Plan je urađen neposredno nakon ratnih razaranja u Drugom svetskom ratu, kao i katastrofalnih poplava koje su zadesile Leskovac. Ovaj plan je obuhvatio prostorni razvoj grada za period od 30.god. (1946 - 1976), sa projekcijom rasta grada od 19 000 stanovnika na 48 000.  Uskoro je zasnovana trajna stambena politika u zemlji. Formiran je stambeni fond sa značajnim materijalnim sredstvima, koja su obezbedila intezivnu izgradnju u društvenoj svojini, većih gustina naseljenosti, za koju plan iz 1948.god. nije predvideo dovoljno površina.

  

 

guprev 1948-56Prosecanjem Bulevara uvidelo se koliko je plan radikalan i skup. Već 1956. god. u Ateljeu za arhitekturu i urbanizam u Beogradu, urađena je revizija GUP-a iz 1948.god. kojom je rukovodio  arh. Vido Vrbanić. Ovim Planom Bulevar koji deli grad na severni i južni deo završava se do Niške ulice. Definisane su granice gradskog društvenog centra, područja industrijskih zona, kao i trasa auto-puta „Bratstvo-jedinstvo“ . Na osnovu ovog plana sačinjeni su uslovi za raspisivanje konkursa za Gradski društveni centar, 1961. godine.Novi urbanistički plan Leskovca urađen je za period njegovog razvoja od 20 godina Za procenjeni društveno-privredni i demografski razvoj, grad treba da naraste na 50.000 stanovnika gradska teritorija treba da se proširi na ukupno 1235ha (uža i šira teritorija grada). Ova teritorija je organizaciono podeljena na osam područja od kojih šest čine zonu stanovanja. Razmeštaj pratećih funkcija lokalnog značaja je podređen toj teritorijalnoj podeli grada. Obzirom da su vodozahvatne površine subarterskih bunara za vodosnabdevanje grada formirane južno od njegovog tkiva to je širenje grada u tom pravcu smanjeno u odnosu na plan iz 1948.godine.Primena plana je trajala 16 godina i pritom je došlo do znatnih odstpanja. Slobodne neizgrađene površine na periferiji grada namenjene kolektivnoj stambenoj izgradnji, nisu bile podobne za ovu izgradnju jer je zemljište bilo potpuno komunalno neopremljeno a opremanje je zahtevalo znatna sredstva i vreme. Stambena kriza i obezbeđena sredstva fonda stambene izgradnje nisu mogla čekati na rešenje ovog problema. Prevagnuo je interes da se kolektivna stambena izgradnja premesti u užu gradsku teritoriju – tamo gde je planom zacrtano individualno stanovanje malih gustina naseljenosti. U celini uzevši plan iz 1956.god. je već bio dalje neprimenljiv zbog izvršenog obima odstupanja. U takvim okolnostima je SO Leskovac donela odluku o pristupanju izradi novog urbanističkog plana.

gup 1992rGodine 1961. formiran je „Zavod za urbanizam“ čime je omogućeno direktno praćenje, izrada i sprovođenje planova. Tih šezdesetih godina, urađeni su generalni urbanistički planovi za Vučje i Grdelicu.
Postavke rekonstrukcije gradskog jezgra iz prethodnih planova su zadržane. Pored auto-puta, koji je bio realizovan, pojavljuje se obilaznica sa širokim obuhvatom. Nosilac izrade plana je „Zavod za urbanizam“ u saradnji sa „Zavodom za unapređenje komunalne delatnosti SRS“, Beograd. Plan je rađen za period 1972.-1992. godine. Novim GUP-om, koji je stupio na snagu 1973.god..  je izvršena valorizacija realizacije regulacionog plana iz 1956.god. i procenjene potrebe prostornog razvoja grada za period od 20.god. tj. do 1992.god. kada će biti obuhvaćeno oko 67.000 stanovnika. Izvršeno je zoniranje osnovnih i razmeštaj ostalih funkcija grada. Planirani prostorni obuhvat plana je 3434ha, dok je građevinsko područje u površini od 1918ha. GUP-om je prihvaćeno detaljno urbanističko rešenje gradskog centra koje je dobijeno putem konkursa iz 1962.god.    

plan namene povrsina-po gup-u model 1

1992.god. donet je novi GUP grada Leskovca sa planskim horizontom primene do 2010.god. Građevinsko područje je podeljeno na 100 blokova i definisane su severna i južna zona sanitarne zaštite vodoizvorišta.Za razliku od prethodnih planova, koji su promovisali totalnu rekonstrukciju gradskog jezgra, ovaj plan je „uvažio“ zatečeno stanje i po prvi put je ugradio urbanističku zaštitu „graditeljskog nasleđa“. Plan je uradio Zavod za urbanizam iz Leskovca u saradnji sa CEP-om iz Beograda. Prostorni obuhvat zahvatio je površinu od 3992ha sa 2491ha u granicama građevinskog područja i projekcijom stanovništva od postojećih 67 388 na 98548. Postavljena je jasna saobraćajna i infrastrukturna mreža kroz plansko tkivo. Kako je u periodu implementacije plana došlo do velikih odstupanja od planskih rešenja a samim tim i njegove otežane primene, u 2004.godini se započelo sa preispitivanjem planskih rešenja na nivou izmene GUP-a Leskovca.

 

  
izmeneidopune 1992Cilj izrade Izmena i dopuna Generalnog plana Leskovca do 2010. godine jeste prilagođavanje važećeg GUP-a novim zahtevima, primenom novog koncepta planiranja – otvoreno urbano planiranje i dinamički prilagodljiv plan, čime se stvaraju uslovi za ostvarenje optimalizacije životne i radne sredine i postavljenog cilja iz Strategije održivog razvoja opštine Leskovca.
2008.god. je usvojena Izmena i dopuna GP-a Leskovca do 2010.god., koju je uradio Sektor za urbanizam, JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac. Površina prostornog obuhvata plana kao i njegovog građevinskog područja preuzete su iz predhodnog plana dok je planirani broj stanovnika smanjen na 71825.

 

 

 

 

gup 2010Uzimajući u obzir odredbe – Zakona o planiranju i izgradnji iz 2009.god. da je obaveza svih jedinica lokalne samouprave donošenje GUP-a za sedište jedinice sa preko 30.000 stanovnika, grad Leskovac je pristupio izradi ove dokumentacije. Sektor za urbanizam, Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, uradio je novi GUP Leskovca sa vremenskim horizontom do 2020.god. Na 8.sednici Skupštine grada Leskovca, održanoj 10. Aprila 2013.god., usvojen je strateški planski dokument - Generalni urbanistički plan Leskovca do 2020.god (Službeni glasnik grada leskovca br. 4/13).

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada