PROSTORNI PLAN GRADA LESKOVCA

pp namena prostora

pp namena prostora

Iz Zakona

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave donosi se za teritoriju jedinice lokalne samouprave i određuje smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održivi i ravnomerni razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prostorni plan grada Leskovca

Izradi Prostornog plana grada Leskovca pristupilo se na osnovu Odluke o izradi, koju je donela Skupština grada Leskovca i koja je objavljena u Službenom glasniku grada Leskovca, broj 18/09 od 18. decembra 2009. godine. Stručnu pomoć u izradi prvog Prostornog plana za teritoriju grada Leskovca izrađivaču plana, pružila je Republička agencija za prostorno planiranje.
Prostorni plan odredio je VIZIJU PROSTORNOG RAZVOJA grada Leskovca - da grad Leskovac bude urbani centar nacionalnog značaja koji će davati poseban doprinos razvoju južne Srbije, ublažavanju razlika u razvijenosti na ovom području, funkcionalno jače povezan sa ruralnim okruženjem, uz zaustavljene negativne demografske trendove i održivi razvoj, zasnovan na lokalnim resursima i vrednostima kao i većoj pristupačnosti saobraćajnoj i drugoj infrastrukturi.
OSNOVNI CILJ prostornog razvoja grada Leskovca jeste unapređenje prostornog razvoja, odnosno usaglašenost ekonomskog, ekološkog, fizičkog i socijalno-kulturnog razvoja, do nivoa kojim će grad Leskovac biti konkurentan u širim republičkim i perspektivno, evropskim okvirima.

Tekstualni deo Prostorng plana grada Leskovca možete preuzeti ovde.

Plan namene Prostora prostorng plana grada Leskovca možete preuzeti ovde.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada