URBANIZAM U LESKOVCU

o urbanizmu u leskovcu

o urbanizmu u leskovcu

O SEKTORU ZA URBANIZAM

Bavimo se izradom: planskih dokumenata (prostornih i urbanističkih planova), urbanističko-tehničkih dokumenata (urbanističkih projekata, projekata parcelacije i preparcelacije), urbanističkih uslova (u proceduri izdavanja lokacijske dozvole) i obaveštenja (u proceduri izdavanja informacije o lokaciji).
Naše mogućnosti su velike i ogledaju se kroz kvalitetnu kadrovsku strukturu, volju i angažovanje zaposlenih, kao i njihovu spremnost da odgovore najsloženijim zahtevima koji se pred njima postavljaju.
U procesu izrade prostornih i urbanističkih planova obavljaju se sledeći poslovi:

  • praćenje i proučavanje pojava i promena u prostoru i naseljima i obavljanje prethodnih radova za potrebe izrade planova;
  • pripremanje odluke za izradu plana;
  • pribavljanje podloga, uslova i podataka;
  • pripremanje koncepta plana;
  • pripremanje nacrta plana;
  • pripremanje strateške procene uticaja plana na životnu sredinu (ukoliko postoji potreba).

U procesu izrade urbanističko-tehničkih dokumenata za potrebe Grada izrađujemo i katastarsko-topografske planove.
U cilju potpune informisanosti korisnika usluga (građana, pravnih lica i preduzetnika) pružamo sledeće usmene informacije u direktnom kontaktu:

  • o planiranoj nameni parcela, dozvoljenoj izgradnji i uslovima izgradnje prema važećem planskom dokumentu,
  • mogućnostima i uslovima formiranja građevinskih parcela parcelacijom /preparcelacijom, o mogućnostima ispravke granice parcele i dr.

Dokumentacija starijeg porekla je isključivo u analognom obliku i nalazi se u arhivi Sektora za urbanizam. Novija dokumentacija nastaje u digitalnom obliku i raspoloživa je u oba vida (analognom i digitalnom).

Kadrovsku strukturu licenciranih stručnjaka možete videti ovde.

PLANOVI DONETI PO STAROM ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI

OBJAVLJENI DO 04. 05.2003. GODINE
U celosti ili u delovima koji nisu u suprotnosti sa Prostornim planom grada Leskovca primenjuju se sledeći urbanistički planovi:
DUP centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Leskovca u Bogojevcu (Službeni glasnik opštine Leskovac 17/95)
Detaljni prostorni plan za područje Gornji Bunibrod na mestu zvanom Željkovac – Bunibrodska dolina KO G. Bunibrod u Gornjem Bunibrodu za izgradnju sanitarne deponije komunalnog smeća opštine i grada (Službeni glasnik opštine Leskovac 7/93)
GUP Grdelice sa elementima DUP – a, GUP Vučja sa elementima DUP – a i GUP Predejana sa elementima DUP – a (iz 1966. godine)
Izmena i dopuna GUP – a sa elementima DUP – a za stambeno naselje „Cer“ u V. Grdelici (Službeni glasnik opštine Leskovac 11/93)
Izmena i dopuna GUP – a za naseljeno mesto Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 22/92)
DUP za nastavak ulice Jove Stamenkovića i formiranje stambenog prilaza u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 11/93)
Izmena i dopuna DUP – a za KP br. 121/2 i 120/2 u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 18/88)
DUP za varošicu Predejane za deo južno od Rupske reke (Službeni glasnik opštine Leskovac 36/82)
DUP za stambeno poslovni blok u ulici Maršala Tita u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 26/81)
DUP za stambeni blok "Šumska sekcija" u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 8/79)
DUP za kompleks zemljoradničke zadruge "Predejane" u Predejanu (Službeni glasnik opštine Leskovac 17/78)
Izmena i dopuna DUP – a za KP br. 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383 KO Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 5/87)
Izmena DUP – a za naselje Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 13/80)
Izmena DUP – a za KP br. 1939/2, 1980 i 182 KO Vučje (Službeni glasnik opštine Leskovac 6/80)
Izmena i dopuna DUP – a za deo naselja Grdelica na desnoj obali reke Južne Morave (Službeni glasnik opštine Leskovac 6/80)
Izmena i dopuna odluke o usvajanju urbanističog plana Grdelice (Službeni glasnik opštine Leskovac 8/79)
Izmena urbanističkog plana Grdelice (Službeni glasnik opštine Leskovac 21/79)
Rešenje o izmeni dela trase saobraćajnice "Danilo Bošković" i proširenje kompleksa stolarijskog preduzeća "Danilo Bošković" u Grdelici (Službeni glasnik opštine Leskovac 24/78)
Uslovi za uređenje prostora groblja u Belanovcu – proširenje i uređenje (Službeni glasnik opštine Leskovac 02/94)
Uslovi za uređenje prostora za izgradnju auto–puta E–75 Beograd – Niš – Skoplje, za deonicu Pečenjevce – Grabovnica od km 845+700 do 867+300 (Službeni glasnik opštine Leskovac 04/93)
Uslovi za uređenje prostora za izgradnju auto–puta E–75 Beograd – Niš – Skoplje, za deonicu Pečenjevce – Grabovnica od km 854+852,63 do 855+198,60 i od km 845+150 do 845+700 (Službeni glasnik opštine Leskovac 13/93)
OBJAVLJENI OD 04. 05.2003. GODINE

Za područje GUP – a Leskovca važe sledeći Planovi detaljne regulacije:
Plan detaljne regulacije za regulaciju korita reke Veternice kao i uređenje leve i desne obale od S.R.C. "Dubočica" do mosta u ul. Dr. Jovana Kašikovića u Leskovcu (Službeni glasnik opštine Leskovac 15/06)

PLANOVI DONETI PO NOVOM ZAKONU O PLANIRANJU I IZGRADNJI

OBJAVLJENI OD 03. 09.2009. GODINE
Prostorni plan grada Leskovca (Službeni glasnik grada Leskovca 12/11)

Na području Prostornog plana grada Leskovca važe sledeći Planovi generalne regulacije:
Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Brestovac (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)
Na području Prostornog plana grada Leskovca važe sledeći Planovi detaljne regulacije:

Plan detaljne regulacije za lokalni put OP - 74, Grdanica - veza sa administrativnom granicom opštine Gadžin Han (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)
Plan detaljne regulacije za rezervoare u Sejanici, Kovačevoj Bari i Dedinoj Bari (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)

Plan detaljne regulacije za Kanal Bara i Kanal Bučan (Službeni glasnik grada Leskovca 17/14)
Plan detaljne regulacije opštinskog puta OP - 55 Barje- Beštica – Gagince – Melovo - D.Oruglica - G.Oruglica - Ravni Del (Službeni glasnik grada Leskovca 21/13)
Plan detaljne regulacije za deo naseljenog mesta Oraovica (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
Izmene i dopune plana detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Kumarevo – Predejane sa pratećim objektima na teritoriji grada Leskovca, /na deonicama obuhvata – između temena: T2 - T3, T4 - T5, T9 – T10 i T13 – T14 (Službeni glasnik grada Leskovca 1/13)
Izmene i dopune Plana detaljne regulacije za kompleks ''Zelene pijace'' u Grdelici (Službeni glasnik grada Leskovca 16/11)
Plan detaljne regulacije za formiranje društvenog centra naselja u Donjoj Jajni (Službeni glasnik grada Leskovca 12/11)
Plan detaljne regulacije za regionalni gasovod 11 – 02 Leskovac GRČ Kumarevo – granica grada Leskovca sa pratećim sadržajima (Službeni glasnik grada Leskovca 2/11)
Plan detaljne regulacije za gradsko izletište Pašina česma (Službeni glasnik grada Leskovca 13/10)
Plan detaljne regulacije na koridoru autoputa E75 – razrada pratećih sadržaja autoputa (Službeni glasnik grada Leskovca 10/10)
Plan detaljne regulacije za izgradnju odmorišta sa benzinskom stanicom "Brestovac" – sa zapadne strane autoputa (Službeni glasnik grada Leskovca 8/09)
Plan detaljne regulacije za izgradnju odmorišta sa benzinskom stanicom "Brestovac" – istok (Službeni glasnik grada Leskovca 8/09)

Na području GUP–a grada Leskovca važe sledeći Planovi generalne regulacije:

Plan generalne regulacije 17 - „Bobište“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)
Plan generalne regulacije 18 – Bratmilovce u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)
Plan generalne regulacije 2 -„Centar-zapad“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 31/15);
Plan generalne regulacije 6 -„Dubočica“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 31/15);
Plan generalne regulacije 12 -„Vaskovo naselje“ u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 26/15)
Plan generalne regulacije 19 - „Donje Sinkovce“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
Plan generalne regulacije 8 - „Njegoševa“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
Plan generalne regulacije 9 (Službeni glasnik grada Leskovca 11/15)
Plan generalne regulacije 11 (Službeni glasnik grada Leskovca 23/14)
Plan generalne regulacije 1 - "Uži gradski centar" za blokove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i južni deo bloka 34. (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)
Plan generalne regulacije 4 - "Centar jug" (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)
Plan generalne regulacije 3 na građevinskom području GUP– a Leskovca – "Centar sever" (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)
Plan generalne regulacije 5 na građevinskom području GUP– a Leskovca – „Hisar“ (Službeni glasnik grada Leskovca 21/13)
Izmena i dopuna Plana generalne regulacije 16 na građevinskom području GUP–a Leskovca –"Nevena – Zelena zona" u delu kružne raskrsnice "na državnom putu I reda M-1, Niš-Leskovac - Vranje od km 848+737,65 do km 849+296,94"(Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
Plan generalne regulacije 13 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 48, 49, 74, 75, 76 i 80 i delovi građevinskih blokova 47, 30 i 31 (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
Plan generalne regulacije 7 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 55, 56, 57 i 58 (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
Plan generalne regulacije 15 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 50, 51, 52 i 84 (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)
Plan generalne regulacije 14 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 81, 82 i 83 (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)
Plan generalne regulacije 10 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67 9/12 (Službeni glasnik grada Leskovca 9/12)
Plan generalne regulacije 16 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 54, 85 i 86 9/12 (Službeni glasnik grada Leskovca 9/12)

Na području GUP–a grada Leskovca važe sledeći Planovi detaljne regulacije:

Plan detaljne regulacije za blok 34 u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 16/11)
Usvojeni planovi za prostor van teritorije grada Leskovca izrađeni od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac:

Plan detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje vode za piće Gradište (Službeni glasnik grada Leskovca 8/15)

 

 

 

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada