Javni uvid planova

pgr12 news

Javni uvid Nacrta Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Pečenjevce 

Nacrt Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Pečenjevce urađen je od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac.
Nacrt Plana definiše prostor za plansko korišćenje prema postojećim i planiranim funkcijama: pretežne namene zemljišta po zonama i celinama, pravila uređenja i građenja po zonama i celinama, saobraćajne i infrastrukturne mreže, prostore za koje se obavezno donosi plan detaljne regulacije, kao i lokacije za koje se radi urbanistički projekat.
Nacrt Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Pečenjevce biće izložen na javni uvid u trajanju od 30 dana, počev od 27.oktobra 2016.god. do 26. novembra 2016.god. u periodu od 8 do 14 sati svakog radnog dana.
U periodu javnog uvida Nacrt Plana je izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i stambeno-komunalno poslove grada Leskovca, zgrada Dom privrede –VI sprat (u holu).
Sva zainteresovana pravna i fizička lica za vreme trajanja javnog uvida, imaju pravo da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave pismenu primedbu Gradskoj upravi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove grada Leskovca preko gradskog Uslužnog centra, zaključno sa 26.novembrom 2016. godine do 12 sati ili putem pošte.
Nakon završenog javnog uvida u roku od 8 dana biće organizovana javna sednica komisije za planove. O mestu i datumu održavanja sednice komisije za planove nadležna uprava blagovremeno će obavestiti sve relevantne subjekte i zainteresovana pravna i fizička lica.
Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan namena površina možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.

Javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije za područje PGR-a 16 - „Zelena zona - istok“ – celina 4b u Leskovcu
Nacrt Plana detaljne regulacije za područje PGR-a 16 - „Zelena zona - istok“ – celina 4b u Leskovcu urađen je od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac.
Nacrt Plana definiše uslove za komunalno opremanje prostora neophodnom infrastrukturom- saobraćajnom i komunalnom, što doprinosi stvaranju uslova za pokretanje novih investicija i razvoj komercijalno – poslovnih sadržaja, saglasno principima održivog razvoja u pravcu povećanja zaposlenosti, jačanja konkurentnosti i unapređenja identiteta grada Leskovca, uz poštovanje principa uređenja, korišćenja i zaštite prostora.
Nacrt Plana je na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, počev od 27.oktobra 2016.god. do 26. novembra 2016.god. u vremenu od 8 do 14 sati svakog radnog dana.
U periodu javnog uvida Plan je izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i stambeno-komunalno poslove grada Leskovca, zgrada Dom privrede –VI sprat (u holu).
Sva zainteresovana pravna i fizička lica za vreme trajanja javnog uvida, imaju pravo da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave pismenu primedbu Gradskoj upravi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove grada Leskovca preko gradskog Uslužnog centra, zaključno sa 26.novembrom 2016. godine do 12 sati ili putem pošte.
Nakon završenog javnog uvida biće organizovana stručna rasprava uz prisustvo članova Komisije za planove i svih ostalih relevantnih subjekata.
Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Postojeće stanje - detaljna namena površina u obuhvatu plana možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan namena površina možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan namena površina sa podelom na celine možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Urbanistička regulacija možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan mreže i objekata infrastrukture možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Plan parcelacije površina javne namene možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Predlog fazne realizacije uređenja javnog gradskog zemljišta možete preuzeti ovde.
Grafički prilog Predlog parcelacije ostalog zemljišta sa smernicama za sprovođenje možete preuzeti ovde.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada