Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Naziv naručioca:

JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac

 

Adresa naručioca:

Trg revolucije br. 45, 16 000   Leskovac

 

Internet stranica naručioca:        

www.ledir.rs

 

Na osnovu članova  57. i 60, Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015), JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Vrsta naručioca: Javna preduzeća – lokalna samouprava

Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

Vrsta predmeta: Radovi

Predmet javne nabavke: Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Procenjena vrednost javne nabavke: 2.500.000,00 dinara bez PDV-a

Oznaka javne nabavke: JN III/70

Naziv i oznaka iz ORN: 45454000 – Radovi na rekonstrukciji

Uslovi za učestvovanje u postupku (pravo učešća, dokazi o ispunjenosti uslova...):

Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama kao i posebne uslove koji su definisani u konkursnoj dokumentaciji, a odnose se na finansijski, poslovni, tehnički i kadrovski kapacitet u skladu sa članom 76. Zakona. Ispunjenost uslova iz člana 75. i 76. dokazuje se dokumentima iz člana 77. Zakona o javnim nabavkama, koji mogu biti u neoverenim fotokopijama, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.
Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok za izvođenje radova. Ukoliko je ponuđen isti rok izvođenja radova, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije (uslovi, mesto, vreme, rok, naknada troškova...):
Preuzimanje konkursne dokumentacije zanteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja „Poziva za podnošenje ponuda“ na portalu Uprave za javne nabavke , na zvaničnom veb sajtu Naručioca www.ledir.rs ili lično na adresi Naručioca ul.Trg Revolucije 45 u Leskovcu.

Podnošenje ponuda (rok, mesto, vreme, način, naznaka...):

Ponuda se podnosi neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom „Ponuda – JN III/70 Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju, NE OTVARATI“.
Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu i telefon ponuđača.
Krajnji rok za dostavu ponude je 09.12.2016. godine do 10:30 časova, bez obzira na način dostave, na adresu naručioca Trg Revolucije 45 Leskovac.
Ponude koje stignu nakon navedenog roka (dana i sata), smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje, iste će biti vraćene ponuđačima neotpečaćene.

Otvaranje ponuda (mesto, vreme, prisustvo zainteresovanih...):

Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za dostavljanje ponuda  u prostorijama naručioca, na adresi JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, ul. Trg revolucije br. 45,  u Leskovcu, odnosno dana 09.12.2016. godine u 11:00 časova. U postupku otvaranju ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača koji su komisiji, neposredno pred početak otvaranja ponuda, predali potpisano i overeno „Ovlašćenje ili Punomoćje za učestvovanje u postupku otvaranja ponuda“.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:
Odluku o izboru najpovoljnije ponude naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda, a objaviće je na Portalu JN u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja, saglasno članu 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).

Kontakt (osoba, mesto, vreme, broj telefona, e-mail adresa...):

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude ponuđači mogu dobiti u Odeljenju za investicije JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, na tel./faks:    016/251-894 ili  e-mail:   Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Kontakt osoba: Bratislav Ilić, dipl.inž.građ.

Ostale informacije: Objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 30.11.2016.godine
Javni poziv: Preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju:   Sa izmenama od 07.12.2016. preuzeti ovde.
Odgovori na postavljena pitanja:  Odogovor br1. br2., br3.
Obaveštenje o produžetku roka: Preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora: Preuzeti ovde.
Dopunu odluke o dodeli ugovora: Preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru:  Preuzeti ovde.

 

 

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada