Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Maksima Gorkog, Cara Dušana i Ratka Pavlovića u Leskovcu – druga faza

Na osnovu čl. 32., čl. 60., čl. 61 i čl. 62. Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/2015 i 68/2015), JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U otvorenom postupku javne nabavke br. III/68

Naziv naručioca:

JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac

 

Adresa naručioca:

Trg revolucije br. 45, 16 000   Leskovac

 

Internet stranica naručioca:        

www.ledir.rs

 

Vrsta naručioca:

Javna preduzeća – lokalna samouprava

 

Vrsta postupka javne nabavke:

Otvoreni postupak

 

Vrsta predmeta:

Radovi

 

Opis predmeta   nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Maksima Gorkog, Cara Dušana i Ratka Pavlovića u Leskovcu – druga faza

Redni broj javne nabavke: III/68

Opšti rečnik nabavke za radove na asfaltiranju i popločavanju površina: 45233222

Dopunski rečnik nabavke: IA01

 

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Najniža ponuđena cena.

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

Sa Portala javnih nabavki, sa internet stranice JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac (www.ledir.rs), ličnim preuzimanjem u prostorijama JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac i PTT dostava na kontakt adresu zainteresovanog ponuđača.

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda se podnosi u pisanom obliku, u svemu prema priloženom uputstvu, u zatvorenoj koverti sa naznakom: ''Ponuda – JN III/68, Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Maksima Gorkog, Cara Dušana i Ratka Pavlovića u Leskovcu – druga faza  – ne otvarati'', ličnom dostavom u prostorije JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac (soba br. 11) ili poštom na navedenu adresu Naručioca. Krajnji rok za dostavu ponude je 25.11.2016. godine do 10 časova, bez obzira na način dostave.

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 25.11.2016. godine u 11:00 časova u prostorijama JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, (soba br. 7). Otvaranje ponuda obaviće komisija posebnom odlukom određena za sprovođenje postupka predmetne nabavke. 

 

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača   mogu   učestvovati   upostupku     otvaranja   ponuda:

U otvaranju ponuda može aktivno učestvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Rok za donošenje odluke:

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku ne dužem od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja odluke. 

 

Lice za kontakt:

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude ponuđači mogu dobiti u Odeljenju za investicije JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac (soba br. 7) ili na telefon broj: 016/251-894 i to pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Kontakt osoba: Đorđević Vera, Inž. građ. za proceduralna i Saša Dodić, Dipl. inž. građ., za tehnička pitanja.

 

 

Ostale informacije: Zainteresovani ponuđači imaju mogućnost da se nakon prijema tenderske dokumentacije upoznaju sa bližim podacima i elementima za sastavljanje ponude i to obilasakom terena dana 10.11.2016. god. sa polaskom iz prostorija JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac u 10 časova.

 

Obaveštenja: Objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 25.10.2016.godine
Javni poziv: Preuzeti ovde.
Konkursna dokumentacija:   Preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora: Preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru:  Preuzeti ovde.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada