Uređenje saobraćajnice u Predejane selu u okviru postojeće regulacije

Na osnovu člana 60., stav 1 tačka 1), Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik RS“, broj 124/12,14/15,68/15), JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

U postupku javne nabavke male vrednosti br. III/66

Naziv naručioca:

JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac

 

Adresa naručioca:

Trg revolucije br. 45, 16 000   Leskovac

 

Internet stranica naručioca:        

www.ledir.rs

 

Vrsta naručioca:

Javna preduzeća – lokalna samouprava

 

Vrsta postupka javne nabavke:

Postupak javne nabavke male vrednosti

 

Vrsta predmeta:

Radovi

 

Opis predmeta   nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Uređenje saobraćajnice u Predejane selu u okviru postojeće regulacije

Redni broj javne nabavke: III/66

Radovi na izgradnji puteva: 45233120

Dopunski rečnik nabavke: IA01

 

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Najniža ponuđena cena.

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije:

Preuzimanje konkursne dokumentacije   zainteresovana lica mogu ostvariti od dana objavljivanja „Poziva za podnošenje ponuda“ na Portalu Uprave za javne nabavke, na zvaničnom veb sajtu Naručioca www.ledir.rs ili lično na adresu Naručioca, ul. Trg revolucije br. 45 Leskovac.

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu Naručioca i da je dostave do 31.10.2016. godine do 10:00 časova, bez obzira na način dostave, u zapečaćenom omotu na adresu : JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac, ul. Trg revolucije br. 45 (soba br. 11), Leskovac, sa naznakom  ''Ponuda – JN III/66, Uređenje saobraćajnice u Predejane selu u okviru postojeće regulacije – ne otvarati''. Ponuđač je dužan da na poleđini koverte naznači naziv, adresu i telefon ponuđača. Ponude koje stignu nakon navedenog roka (dana i sata), smatraće se neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje, iste će biti vraćene ponuđačima neotpečaćene.

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 31.10.2016. godine u 11:00 časova u prostorijama JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, (soba br.7 ). Otvaranje ponuda obaviće komisija posebnom odlukom određena za sprovođenje postupka predmetne nabavke. 

 

Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača   mogu   učestvovati   upostupku     otvaranja   ponuda:

U otvaranju ponuda može aktivno učestvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda komisiji podnese zavedeno i overeno ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

 

Rok za donošenje odluke:

Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku ne dužem od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Odluku o dodeli ugovora Naručilac će objaviti na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca u roku od 3 dana od dana donošenja odluke. 

 

Lice za kontakt:

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude ponuđači mogu dobiti u Odeljenju za investicije JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac (soba br. 7) ili na telefon broj: 016/251-894 i to pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Kontakt osoba Ljiljana Trajković Starinac, Dipl.ing.građ.

 

 

Ostale informacije: Zainteresovani ponuđači imaju mogućnost da se nakon prijema tenderske dokumentacije upoznaju sa bližim podacima i elementima za sastavljanje ponude i to obilasakom terena dana 25.10.2016.god. sa polaskom iz prostorija JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac u 10 časova.

 

Obaveštenja: Objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 20.10.2016.godine
Javni poziv: Preuzeti ovde.
Konkursna dokumentacija:   Preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora: Preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru:  Preuzeti ovde.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada