Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - I faza (ponovljeni postupak)

Na osnovu člana 57 st.1.  Zakona o javnim nabavkama( „Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15 ) objavljuje se:

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Naziv naručioca:

JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac

 

Adresa naručioca:

Trg revolucije br. 45, 16 000   Leskovac

 

Internet stranica naručioca:        

www.ledir.rs

 

Vrsta naručioca:

Javna preduzeća – lokalna samouprava

 

Vrsta postupka javne nabavke:

Otvoreni postupaki

 

Vrsta predmeta:

Radovi

 

 

Opis predmeta nabavke (za dobra i usluge):

 

Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova (za radove):

 Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - I faza

 

Redni broj nabavke:

JN III/30

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

ORN:45454000 – Radovi na rekonstrukciji

 

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena.

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu,  kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok za izvođenje radova( rok za izvođenje radova ne može biti duži od 60 dana ). Ukoliko je ponuđen isti  rok izvođenja radova, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

 

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, odnosno internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna:

Preuzimanje kokonkursne dokumentacije vrši se na internet strani naručioca  www.ledir.rs i na Portalu javnih nabavki.

 

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponuda:

Ponuda se podnosi neposredno i putem pošte, u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom: ''Ponuda – JN III/30 Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetike“ u Leskovcu – I faza''

Krajnji rok za dostavu ponude je 17.11.2016. godine do 10.00 časova, bez obzira na način dostave, odnosno poštom ili neposreddno na adresu naručioca Trg Revolucije 45 Leskovac.

 

 

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 17.11.2016. godine u 11 časova u prostorijama JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac, (kancelarija br. 7). Otvaranje ponuda obaviće komisija posebnom odlukom određena za sprovođenje postupka predmetne nabavke. 
Uslovi pod kojim predstavnici ponuđača   mogu   učestvovati   u postupku otvaranja  ponuda: U otvaranju ponuda može aktivno učestvovati ovlašćeni predstavnik ponuđača koji je dužan da pre početka otvaranja ponuda komisiji podnese ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.
Rok za donošenje odluke: Maksimalno 25  dana od dana otvaranja ponuda
Lice za kontakt:

Deja Kostić, dipl.inž.arh. 

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tel. 016/251/894

 

Obaveštenja:

Objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 17.10.2016.godine

Javni poziv: Preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju:  Sa izmenama od 01.11.2016. preuzeti ovde.
Odgovori na postavljena pitanja:  Odgovor br.1, br.2, br.3
Odluku o dodeli ugovora: Preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru:  Preuzeti ovde.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada