DELATNOST DIREKCIJE

panorama1

U Okviru delatnosti Direkcija obavlja sledeće poslove:

Stručne poslove urbanističkog planiranja i projektovanja i to:

praćenje i proučavanje pojava i promena u prostoru i naselju i obavljanje prethodnih radova za potrebe izrade izrade prostornih i urbanističkih planova; izrada prostornih i urbanističkih planova i urbanističko-tehničkih dokumenata (Urbanističkih projekata, Projekata parcelacije i preparcelacije i Projekata ispravke granice susednih parcela); praćenje sprovođenja planskih dokumenata.

Priprema predloge srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta:

vrši sve tehničke, pravne, fiansijske, administrativne i druge stručne poslove za finansiranje programa i prati njihovu realizaciju u skladu sa ostvarenim prihodima,
vrši stručne poslove na usklađivanju programa uređivanja građevinskog zemljišta sa razvojnim programima komunalne infrastrukture u skladu sa odlukama Skupštine Opštine.

Uređuje građevinsko zemljište i vrši poslove organizacije finansiranja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture:

sprovodi postupak pribavljanja građevinskog zemljišta (rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, raseljavanje),
pribavlja i izrađuje geološke, geomehanike, geodetske i druge podloge,
organizuje izvođenje asanacionih i drugih radova  raščišćavanje zemljišta od postojećih objekata i uređenja,
organizuje izgradnju komunalnih objekata i uređaja i vrši poslove stručnog nadzora.

Izrađuje studije i analize o ekonomskoj opravdanosti uređivanja građevinskog zemljišta za lokacije koje se ustupaju.

Izrađuje sve potrebne predloge i elaborate za ustupanje zemljišta, utvrđuje elemente za formiranje početne cene zemljišta koje se ustupa, priprema predloge za raspisivanje oglasa.

Zaključuje Ugovore sa investitorima o regulisanju međsobnih prava i obaveza u vezi sa uređivanje građevinskog zemljišta i izgradnju objakata.

Stara se o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta.

Vodi informacionu osnovu o gradskom građevinskom zemljištu i svim izgrađenim objektima na tom zemljištu.
Analizira i predlaže elemente za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

Vrši poslove organizacije, koordinacije građenja i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata koji se finansiraju sredstvima Opštine i Mesnih zajednica.

Izrađuje tehničku dokumentaciju za objekte za potrebe Opštine i Mesnih zajednica.

Za potrebe uređivanja građevinskog zemljišta pokreće inicijativu za pribavljanje ili otuđenje nepokretnosti prema godišnjem programu.

Sprovodi odluke koje se odnose na delatnosti i razvoj javnih komunalnih preduzeća.

Vrši poslove organizacije izgradnje i rekonstrukcije, održavanja, zaštite, razovoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama na području Opštine.

Obavljanje pojedinih stručnih poslova Direkcija može da ustupi drugom preduzeću, odnosno organizaciji koja ispunjava uslove propisane Zakonom.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada