O NAMA

osmospratnica1Na osnovu Odluke o osnivanju JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac 1998. godine formirano je preduzeće JP Direkcija za urbanizam i izgradnju. Ovo preduzeće nastaje spajanjem Zavoda za urbanizam, koji se bavio izradom urbanističkih planova i Direkcije za građevinsko zemljište, koja se bavila izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture.
Zavod za urbanizam Leskovac formiran je 1961. god. i od 1998.god. postaje Sektor za urbanizam u Direkciji.
Poslove Direkcije za građevinsko zemljište ranijih godina obavljala je Samoupravna interesna zajednica stanovanja i upravljanja građevinskim zemljištem, formirana 1974. godine. Ovaj SIZ 1978. godine je razdvojio poslove i tako nastaje SIZ za upravljanje građevinskim zemljištem i SIZ za stanovanje. U ovom periodu, opštinskom odlukom, formira se Osnovna zajednica za lokalne i nekategorisane puteve. Ovo preduzeće se 1983. godine spaja sa SIZ-om za građevinsko zemljište da bi nakoliko godina kasnije preraslo u fondove: Fond za građevinsko zemljište i Fond za puteve. Od Fonda za građevinsko zemljište 1990. godine formira se Direkcija za građevinsko zemljište.
Tokom godina JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac je osvojila niz nagrada i priznanja za kvalitet rada i za postignute rezultate i stručni nivo u oblasti urbanističkog i prostornog planiranja.

  • 1992. god., u kategoriji Studija i istraživanja, za rad „Bespravna stambena izgradnja u Vaskovom naselju u Leskovcu“ i „Uslovi stanovanja i života u romskom naelju u Podvarcu u Leskovcu“, stručni tim Zavoda za urbanizam Leskovac, dobitnik je II nagrade urbanističkog salona;
  • 1994. god., u kategoriji Detaljnih urbanističkih planova, za rad Detaljni urbanistički plan „Kozara-Dezert 2“ u Leskovcu, stručni tim Zavoda za urbanizam Leskovac, dobitnik je III nagrade urbanističkog salona;
  • 2005. god. JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac dobitnik je priznanja 50. institucije Udruženja urbanista Srbije;
  • 2006.god. JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac dobitnik je nagrade za ostvarene rezultate u oblasti stručnog rada, uspešno poslovanje i saradnju sa srodnim organizacijama Udruženja urbanista Srbije;
  • 2006. god. u kategoriji Generalnih planova, za rad "Izmene i dopune generalnog plana grada Leskovca do 2010.god.", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac– sektor za urbanizam, dobitnik je II nagrade urbanističkog salona;
  • 2011. god. u kategoriji Generalnih urbanističkih planova, za rad "Generalni urbanistički plan Leskovca od 2010.do 2020. god.", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac – sektor za urbanizam, dobitnik je I nagrade urbanističkog salona;
  • 2011. god. u kategoriji Prostornih planova, za rad "Prostorni plan grada Leskovca", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac – sektor za urbanizam, dobitnik je III nagrade urbanističkog salona;
  • 2012. god. u kategoriji Planova generalne regulacije, za rad "Plan generalne regulacije 16 na građevinskom području GUP-a Leskovca - blokovi 54, 85 i 86", stručni tim JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac – sektor za urbanizam, dobitnik je III nagrade urbanističkog salona;

DELATNOST DIREKCIJE

panorama1

U Okviru delatnosti Direkcija obavlja sledeće poslove:

Stručne poslove urbanističkog planiranja i projektovanja i to:

praćenje i proučavanje pojava i promena u prostoru i naselju i obavljanje prethodnih radova za potrebe izrade izrade prostornih i urbanističkih planova; izrada prostornih i urbanističkih planova i urbanističko-tehničkih dokumenata (Urbanističkih projekata, Projekata parcelacije i preparcelacije i Projekata ispravke granice susednih parcela); praćenje sprovođenja planskih dokumenata.

Priprema predloge srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta:

vrši sve tehničke, pravne, fiansijske, administrativne i druge stručne poslove za finansiranje programa i prati njihovu realizaciju u skladu sa ostvarenim prihodima,
vrši stručne poslove na usklađivanju programa uređivanja građevinskog zemljišta sa razvojnim programima komunalne infrastrukture u skladu sa odlukama Skupštine Opštine.

Uređuje građevinsko zemljište i vrši poslove organizacije finansiranja i izgradnje objekata komunalne infrastrukture:

sprovodi postupak pribavljanja građevinskog zemljišta (rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, raseljavanje),
pribavlja i izrađuje geološke, geomehanike, geodetske i druge podloge,
organizuje izvođenje asanacionih i drugih radova  raščišćavanje zemljišta od postojećih objekata i uređenja,
organizuje izgradnju komunalnih objekata i uređaja i vrši poslove stručnog nadzora.

Izrađuje studije i analize o ekonomskoj opravdanosti uređivanja građevinskog zemljišta za lokacije koje se ustupaju.

Izrađuje sve potrebne predloge i elaborate za ustupanje zemljišta, utvrđuje elemente za formiranje početne cene zemljišta koje se ustupa, priprema predloge za raspisivanje oglasa.

Zaključuje Ugovore sa investitorima o regulisanju međsobnih prava i obaveza u vezi sa uređivanje građevinskog zemljišta i izgradnju objakata.

Stara se o zaštiti i racionalnom korišćenju građevinskog zemljišta.

Vodi informacionu osnovu o gradskom građevinskom zemljištu i svim izgrađenim objektima na tom zemljištu.
Analizira i predlaže elemente za utvrđivanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.

Vrši poslove organizacije, koordinacije građenja i stručnog nadzora nad izgradnjom objekata koji se finansiraju sredstvima Opštine i Mesnih zajednica.

Izrađuje tehničku dokumentaciju za objekte za potrebe Opštine i Mesnih zajednica.

Za potrebe uređivanja građevinskog zemljišta pokreće inicijativu za pribavljanje ili otuđenje nepokretnosti prema godišnjem programu.

Sprovodi odluke koje se odnose na delatnosti i razvoj javnih komunalnih preduzeća.

Vrši poslove organizacije izgradnje i rekonstrukcije, održavanja, zaštite, razovoja i upravljanja lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama na području Opštine.

Obavljanje pojedinih stručnih poslova Direkcija može da ustupi drugom preduzeću, odnosno organizaciji koja ispunjava uslove propisane Zakonom.

INFORMATOR O RADU

header

 

IZVEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDE.

PLAN I PRGRAM RADA ZA 2013. GODINU MOŽETE PREUZETI OVDE.

ORGANIZACIJA

Organizaciona struktura JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac je regulisana Statutom iste prema šemi:

organizacija 2016

 

 

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada