Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

pgr 7 i 13

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 1/13)
2. Izmene i dopune plana detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Kumarevo – Predejane sa pratećim objektima na teritoriji grada Leskovca, /na deonicama obuhvata – između temena: T2 - T3, T4 - T5, T9 – T10 i T13 – T14 (Službeni glasnik grada Leskovca 1/13)
3. Generalni urbanistički plan Leskovca od 2010.god. do 2020. god. (Službeni glasnik grada Leskovac 4/13)
4. Plan generalne regulacije 15 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 50, 51, 52 i 84-"Leteks" (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)
5. Plan generalne regulacije 14 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 81, 82 i 83 -"Čifluk Mira" (Službeni glasnik grada Leskovca 10/13)
6. Izmena i dopuna Plana generalne regulacije 16 na građevinskom području GUP–a Leskovca –"Nevena – Zelena zona" u delu kružne raskrsnice "na državnom putu I reda M-1, Niš-Leskovac - Vranje od km 848+737,65 do km 849+296,94"(Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
7. Plan generalne regulacije 13 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 48, 49, 74, 75, 76 i 80 i delovi građevinskih blokova 47, 30 i 31 - „Naselje preko puta veterinarske stanice“ (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
8. Plan generalne regulacije 7 na građevinskom području GUP– a Leskovca – blokovi 55, 56, 57 i 58- „Moravska“ (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
9. Plan detaljne regulacije za deo naseljenog mesta Oraovica (Službeni glasnik grada Leskovca 13/13)
10. Plan detaljne regulacije opštinskog puta OP - 55 Barje- Beštica – Gagince – Melovo - D.Oruglica - G.Oruglica - Ravni Del (Službeni glasnik grada Leskovca 21/13)
11. Plan generalne regulacije 5 na građevinskom području GUP– a Leskovca – „Hisar“ (Službeni glasnik grada Leskovca
21/13)
12. Plan generalne regulacije 3 na građevinskom području GUP– a Leskovca – "Centar sever" (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)
13. Plan generalne regulacije za naseljeno mesto Brestovac na području Prostornog plana grada Leskovca (Službeni glasnik grada Leskovca 07/14)
14. Plan generalne regulacije 1 - "Uži gradski centar" za blokove 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i južni deo bloka 34. (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)
15. Plan generalne regulacije 4 - "Centar jug" (Službeni glasnik grada Leskovca 11/14)
16. Plan detaljne regulacije za Kanal Bara i Kanal Bučan (Službeni glasnik grada Leskovca 17/14)
17. Plan generalne regulacije 11 na građevinskom području GUP – a – blokovi 45, 69, 70 i 71 (Službeni glasnik grada Leskovca 23/14)
18.Plan detaljne regulacije za lokalni put OP - 74, Grdanica - veza sa administrativnom granicom opštine Gadžin Han (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)
19.Plan detaljne regulacije za rezervoare u Sejanici, Kovačevoj Bari i Dedinoj Bari (Službeni glasnik grada Leskovca 5/15)
20.Plan detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje vode za piće Gradište (Službeni glasnik grada Leskovca 8/15)
21.Plan generalne regulacije 9 (Službeni glasnik grada Leskovca 11/15)
22.Plan generalne regulacije 19 - „Donje Sinkovce“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
23.Plan generalne regulacije 8 - „Njegoševa“ (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
24.Plan detaljne regulacije za deo romskog naselja - Naselje “Slavko Zlatanović” (Službeni glasnik grada Leskovca 18/15)
25. Plan generalne regulacije 12 -„Vaskovo naselje“ u Leskovcu (Službeni glasnik grada Leskovca 26/15)
26.Plan generalne regulacije 2 -„Centar-zapad“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 31/15);
27.Plan generalne regulacije 6 -„Dubočica“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 31/15);
28.Plan generalne regulacije 17 - „Bobište“ u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)
29.Plan generalne regulacije 18 – Bratmilovce u Leskovcu („Službeni glasnik grada Leskovca“, br. 29/16)

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

slika 0Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac (kao obrađivač) započeli su izradu Plana detaljne regulacije, čija se realizacija finansira na način da se deo finansijskih sredstava obezbeđuje kroz saradnju sa Evropskim PROGRES-om, a deo iz budžeta grada Leskovca. Veći deo aktivnosti projekta preko programa Evropski PROGRES finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije. 

slika 1 

Zelena zona kao značajan strateški projekat grada Leskovca u podršci razvoju poljoprivredne proizvodnje, treba da doprinese unapređenju povoljnog poslovnog okruženja grada. Zona se pruža obostrano u odnosu na državni put IIA reda br. 258 i okvirne je površine oko 100 ha. 

Formiranjem nove agrobiznis zone, savremeno infrastrukurno opremljene sa logistićkom podrškom, pružiće se udobnost i sigurnost u poslovanju svim korisnicima zone. Formiranje specijalizovanih zadruga i udruženja i usklađivanje sa evropskim standardima  treba da rezultira privlacenjem investicija,  uspostavljanjem uslova za otvaranje novih preduzeca i povećanjem broja zaposlenih.  

Aktivnosti na privođenju prostora planiranoj nameni za zapadni deo zone (za koji je u predhodnom periodu urađena planska dokumentacija) su u toku, dok izrada Plana detaljne regulacije predstavlja osnov za buduće aktivnosti u istočnom delu planirane radne zone.slika 2

Proces izrade plana započet je u avgustu 2015.godine, a realizovaće se u periodu od 15 meseci kroz sledeće korake, koji su definisani Zakonom o planiranju i izgradnji:koraci-model

Kroz otvoreni postupak izrade urbanističkog plana koji generiše interese, cilj je:

-uticati na širu planersku zajednicu, 

-uskladiti stručno znanje sa neformalnim saznanjem i podacima koji su ukorenjeni u znanju lokalne zajednice,

-ostvariti dijalog lokalnih vlasti, donosioca odluka, ekonomskih aktera i pojedinaca, 

-postići realno i kvalitetno plansko rešenje kroz prepoznavanje potreba investitora – u smislu neophodnih kapaciteta i preciznijih namena prostora,

-rano uskladiti konfliktne predloge i

-dobiti kvalitetnije informacije o potrebnim uslovima organizacija i preduzeća koji izdaju uslove za izradu plana.

Odluku o izradi plana možete preuzeti ovde.

Rani javni uvid plana u trajanju od 15 dana, počinje 18.februara 2016.god. i traje do 04. marta 2016.god. 

U periodu ranog javnog uvida Plan je izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i stambeno-komunalno poslove grada Leskovca, (zgrada Dom privrede –VI sprat), na na internet stranici Gradske uprave za urbanizam i stambeno – komunalne poslove (na sledćoj adresi: http://www.gradleskovac.org/index.php/obavestenja-gu-urbanizam/item/834-b-v-sh-nj-pl-n-d-ljn-r-gul-ci-z-p-druc-pgr-16) i ovoj web strani projekta. 

Tekstualni deo plana možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Katastarsko topografski plan možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Granica obuhvata možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Izvod iz PGR-a (namena i sprovođenje) možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Izvod iz PGR-a (regulacija i infrastruktura) možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Postojeće stanje možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Planirano rešenje možete preuzeti ovde.

Oglas Gradske uprave za urbanizam i stambeno – komunalne poslove, objavljen u „Večernjim novostima“, od 10.02.2016. god. možete preuzeti ovde.

U proceduri ranog javnog uvida, u skladu sa metodologijom izrade plana, održan je sastanak sa investitorima i ostalim relevantnim stejkholderima o KONCEPTUALNOM OKVIRU PROSTORNOG RAZVOJA za Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 ’’Zelena zona” -istok, celina 4b u Leskovcu.

Na sastanku je uz prisutvo facilitatora ostvarena dobra komunikacija između predstavnika ALER-a i ostalih predstavnika lokalne samouprave, predstavnika programa Evropski PROGRES, obrađivača plana - JP Direkcije za urbanizam i izgradnju Leskovac - sektor za urbanizam, investitora i javnih preduzeća.

Zapisnik sa održanog sastanka sa zaključcima možete preuzeti ovde.

Izvestaj o obavljenom ranom javnom uvidu usvojen od strane Komisije za planove, na sednici održanoj 19.04.2016.god. možete preuzeti ovde.

Javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije za područje PGR-a 16  - „Zelena zona - istok“ – celina 4b u Leskovcu

Nacrt Plana detaljne regulacije za područje PGR-a 16  - „Zelena zona - istok“ – celina 4b u Leskovcu urađen je od strane JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac. 

Nacrt Plana definiše uslove za komunalno opremanje prostora neophodnom infrastrukturom- saobraćajnom i komunalnom, što doprinosi stvaranju uslova za pokretanje novih investicija i razvoj komercijalno – poslovnih sadržaja, saglasno principima održivog razvoja u pravcu povećanja zaposlenosti, jačanja konkurentnosti i unapređenja identiteta grada Leskovca, uz poštovanje principa uređenja, korišćenja i zaštite prostora. 

Nacrt Plana je na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, počev od 27.oktobra 2016.god. do 26. novembra 2016.god. u vremenu od 8 do 14 sati svakog radnog dana.

U periodu javnog uvida Plan je izložen u prostorijama Gradske uprave za urbanizam i stambeno-komunalno poslove grada Leskovca, zgrada Dom privrede –VI sprat (u holu).

Sva zainteresovana pravna i fizička lica za vreme trajanja javnog uvida, imaju pravo da izvrše uvid u Nacrt plana i dostave pismenu primedbu Gradskoj upravi za urbanizam, stambeno – komunalne poslove grada Leskovca preko gradskog Uslužnog centra, zaključno sa 26.novembrom 2016. godine do 12 sati ili putem pošte.

Nakon završenog javnog uvida biće organizovana stručna rasprava uz prisustvo članova Komisije za planove i svih ostalih relevantnih subjekata.

Tekstualni deo plana možete preuzeti ovde.

Grafički prilog Postojeće stanje - detaljna namena površina u obuhvatu plana možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Plan namena površina možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Plan namena površina sa podelom na celine možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Plan regulacije i nivelacije možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Urbanistička regulacija možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Plan mreže i objekata infrastrukture možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Plan parcelacije površina javne namene možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Predlog fazne realizacije uređenja javnog gradskog zemljišta možete preuzeti  ovde.

Grafički prilog Predlog parcelacije ostalog zemljišta sa smernicama za sprovođenje možete preuzeti  ovde.

Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat investitori i šira javnost mogu poslati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pitanja postavljena za vreme  javnog uvida, kao i naši odgovori  na sva postavljena pitanja biće objavljeni na “web” strani nakon isteka  javnog uvida.

slika 3

 

 

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac (kao obrađivač) započeli su izradu Plana detaljne regulacije, čija se realizacija finansira na način da se deo finansijskih sredstava obezbeđuje kroz saradnju sa Evropskim PROGRES-om, a deo iz budžeta grada Leskovca. Veći deo aktivnosti projekta preko programa Evropski PROGRES finansiraju Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije. Saradnja sa Evropskim PROGRES-om ostvarena je kroz javni poziv za podnošenje predloga za izradu planova detaljne regulacije. Prijavni obrazac za donaciju (bespovratnu novčanu pomoć) možete preuzeti ovde.

Zelena zona kao značajan strateški projekat grada Leskovca u podršci razvoju poljoprivredne proizvodnje, treba da doprinese unapređenju povoljnog poslovnog okruženja grada. Zona se pruža obostrano u odnosu na ranije „državni put I reda br 1 (M1)„ i okvirne je površine oko 100 ha.

Formiranjem nove agrobiznis zone, savremeno infrastrukurno opremljene sa logistićkom podrškom, pružiće se udobnost i sigurnost u poslovanju svim korisnicima zone. Formiranje specijalizovanih zadruga i udruženja i usklađivanje sa evropskim standardima  treba da rezultira privlacenjem investicija,  uspostavljanjem uslova za otvaranje novih preduzeca i povećanjem broja zaposlenih.  

Aktivnosti na privođenju prostora planiranoj nameni za zapadni deo zone (za koji je u predhodnom periodu urađena planska dokumentacija) su u toku, dok izrada Plana detaljne regulacije predstavlja osnov za buduće aktivnosti u istočnom delu planirane radne zone.

Proces izrade plana započet je u avgustu 2015.godine, a realizovaće se u periodu od 15 meseci kroz sledeće korake, koji su definisani Zakonom o planiranju I izgradnji:

Kroz otvoreni postupak izrade urbanističkog plana koji generiše interese, cilj je uticati na širu planersku zajednicu, uskladiti stručno znanje sa neformalnim saznanjem i podacima koji su ukorenjeni u znanju lokalne zajednice i ostvariti dijalog lokalnih vlasti, donosioca odluka, ekonomskih aktera i pojedinaca.

Odluku o izradi plana možete preuzeti ovde.

Tabelu sa aktivnostima koje su predviđene projektom, kao i dinamiku napredovanja možete preuzeti ovde.

Sva pitanja, sugestije i primedbe vezane za projekat inestitori i šira javnost mogu poslati na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. .

Pitanja postavljena za vreme ranog javnog uvida i javnog uvida, kao i naši odgovori  na sva postavljena pitanja biće objavljeni na “web” starani nakon isteka ranog javnog uvida, odnosno javnog uvida.

Izdvajamo

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Plan detaljne regulacije za područje PGR-a 16 "Zelena zona-istok" – celina 4b u Leskovcu

Grad Leskovac i JP Direkcija za urbanizam i izgradnju Leskovac...

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

Usvojeni planovi u periodu 2013. - 2016.

1. Plan detaljne regulacije za severni deo bloka 39 u...

Javne nabavke

Sanacija krova u OŠ „Bora Stanković“ u Vučju

Izgradnja parking prostora na javnoj površini unutar stambenog bloka između Bulevara Oslobođenja i ul. Moše Pijade na KP br. 5449 KO Leskovac

Rekonstrukcija zgrade DP „Sintetika“ u Leskovcu - III faza

Izgradnja saobraćajnice u ulici Carice Milice u Leskovcu

Praznično ukrašavanje grada